กุมารเทพ น้องทองแถม หลวงพี่ต้อม วัดพระโพธิสัตว์ธรรม (วัด กม 26 ใน )จ.ยะลา

สั่งพิมพ์
60288402_1259417777542398_3066079772820897792_n
60282314_1259417824209060_7349472612994514944_n
60278531_1259417887542387_140068968105771008_n
60250665_1259417917542384_5982693945006620672_n
60202994_1259417894209053_2489983225154240512_n
60524088_1259417847542391_6263944307812597760_n
60534692_1259417804209062_1806401822370299904_n
60672944_1259417860875723_343736433246208000_n
60125537_1259417927542383_6666359816912371712_n
คำอธิบาย

กุมารเทพ น้องทองแถม หลวงพี่ต้อม วัดพระโพธิสัตว์ธรรม (วัด กม 26 ใน )จ.ยะลา
ใต้ฐาน อุดผงว่าน พลอยเสก ลูกอม ตะกรุด ๑ ดอก
กุมารทองวัดพระโพธิสัตว์ธรรม(วัด กม. 26 ใน) จ. ยะลา
ปลุกเสกเดี่ยวโดยพระอาจารย์ต้อมวัด กม 26 ใน จ. ยะลา เป็นเกจิที่โด่งดังอีกท่านนึงในจังหวัดยะลา และอยู่ในพื้นที่สีแดง วัตถุ
มงคลของท่านล้วนแล้วแต่เข้มขลังมากๆจากประสบการณ์มากมายในสามจังหวัดชายแดน และประสบการจากผู้บูชาค้าขายดีมากๆ
บางคนจากจนๆไม่มีอันจะกิน ก็ร่ำรวยด้วยสัมมาอาชีพ ประสบการณ์จากคนพื้นที่มากมายจริงๆ เป็นสายเทพ นี้เป็นกุมารทองยุค
แรกๆที่ปลุกเสกเพื่อนำปัจจัยเข้าช้วยวัดให้เจริญมาได้ในทุกวันนี้ เนื่องจากสมัยก่อนเป็นวัดที่เดินทางไปค่อนข้างลำบาก แต่ด้วย
บารมีของพระอาจารย์ต้อม ก็ทำให้วัดนี้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อย่างหน้าแปลกใจ
ชีวประวัติเจ้าอาวาสโดยสังเขป
ชีวประวัติโดยสังเขป พระปลัด จิรเดช นาถกโร
เจ้าอาวาสวัด กม.๒๖ ใน ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ชาติภูมิ
นามเดิม จิรเดช (ต้อม) นามสกุล วงศ์คุณันดร ฉายา นาถกโร
เกิดเมื่อ วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๒๖ สถานที่เกิด ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว
ที่อยู่ ๓๗๒ หมู่บ้านเสนา ๘๔ ซอย ๑๓ ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
โยมบิดา นายเชษฐ์ วงศ์คุณันดร
โยมมารดา นางสมาตร ลีมงคล
มีพี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน ๓ คน ท่านต้อมเป็นลูกคนกลาง และมีพี่สาวกับน้องชายอุปสมบท
พ.ศ.๒๕๔๗ - เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๔๗ อายุครบ ๒๐ ปีได้อุปสมบทในสายธรรมยุต สำเร็จเป็นพระภิกษุเวลา ๑๐.๒๐ น. โดยมีพระครู
สุกิจวิศาล
เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวัฒนสีลาจารย์เป็น พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวินยาภินันท์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า " นา
ถกโร"
พ.ศ.๒๕๔๙ - วันที่ ๒๖ มิ.ย.๔๙ สวดญัตติใหม่ในสายมหานิกาย สำเร็จเป็นพระภิกษุในเวลา ๑๑.๕๐ น. โดยมีพระครูสถิตธีรธรรม
เป็นพระ
อุปัชฌาย์ ท่านพระครูบรรพตธรรมรัตน์เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ท่านพระมหาสมพล เขมฑตฺโตเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ฉายา "
นาถกโร "
การศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ.๒๕๔๘ สอบได้นักธรรมตรี สำนักเรียนวัดราชบพิธ
ตำแหน่งหน้าที่การงานทางคณะสงฆ์
พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด กม.๒๖ ใน
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นเจ้าอาวาสวัด กม.๒๖ ใน
สมณศักดิ์
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นพระใบฎีกา โดยฐานานุกรมของท่านพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นพระปลัด โดยฐานานุกรมของท่านพระมหาสมพล เขมทตฺโต เจ้าคณะอำเภอยะหา-กาบัง จังหวัดยะลา
การพัฒนาและสร้างวัด
พ.ศ.๒๕๔๘ -ได้อำนวยการสร้างสำนักสงฆ์พระโพธิสัตว์ธรรม กม.๒๖ ใน หมู่ ๒ ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยมีคณะ
ศิษยานุศิษย์ซึ่งมีคุณแม่ฉาบ จันทรุพันธ์ และชาวบ้าน กม.๒๖ ใน ศิษย์สายกรุงเทพ และศิษย์สายยะลาทุกท่านร่วมกันสร้าง
- อัญเชิญพระพุทธรูปหน้าตัก ๕๙ นิ้วมาประดิษฐานที่วัด โดยศิษย์สายกรุงเทพ ฯ ถวาย จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๔๙ - สร้างกุฏิพระสงฆ์ ๑ หลัง ๒ ห้อง โดยคุณสุขสำราญ-คุณเพ็ญศรี หวังศุภพาพร และศิษย์สายยะลา จำนวนเงิน
๑๗๐,๐๐๐
บาท
- สร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหน้าวัด ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๙ ม. โดยศิษย์สายยะลา จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๐ ก่อสร้างศาลาหลวงปู่ทวด ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๖ ม. จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และศาลาสวดมนต์ ขนาดกว้าง ๕ ม.
ยาว ๙
ม. จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยคุณศักดิ์ชาย อินทร์สูตร ชาวบ้าน กม.๒๖ ใน และศิษย์สายยะลา
พ.ศ.๒๕๕๑ - ได้รับหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดโดยคุณประพิศ ชัยนุรักษ์
- สร้างกุฏิพระสงฆ์ ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕ ม. จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยศิษย์สายยะลา
- สร้างกุฏิพระสงฆ์ ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๗ ม. จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยศิษย์สายยะลา และศิษย์สายกรุงเทพ
- ดำเนินการก่อสร้างรากฐานพระอุโบสถ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ยังไม่แล้วเสร็จ) โดยบริษัท นำรุ่งเคหะภัณฑ์
- ซื้อโลงศพ(แอร์)ของวัด โดยตระกูลยิ่งชนม์เจริญบริจาคจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปบริจาคจำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท
- อัญเชิญพระพุทธรูปหน้าตัก ๕๐ นิ้วมาประดิษฐานที่วัด โดยศาลเจ้าเห้งเจียยะลาสร้างถวาย จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๒ - อัญเชิญพระพุทธรูปหน้าตัก ๕๐ นิ้วมาประดิษฐานและเป็นพระประธานที่วัด โดยคุณบุญณรงค์ เพชรสงคราม จาก จ
.เพชรบุรี
สร้างถวายจำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
- ปูพื้นกระเบื้องทำเป็นอาสนะสงฆ์ จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยคุณซุ้ย มอเตอร์ และศิษย์สายยะลา
- สร้างห้องสุขาจำนวน ๒ ห้อง ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๒ ม. จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยศิษย์สายยะลา
พ.ศ.๒๕๕๓ - สร้างศาลาการเปรียญขนาดกว้าง ๑๕ ม. ยาว ๑๕ ม. จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยคณะศิษยานุศิษย์สายยะลา
สาย
เกาะสมุย และสายกรุงเทพ ฯ
- ได้รับประกาศตั้งวัดอย่างเป็นทางการชื่อ "วัด กม.๒๖ ใน"
- สร้างบันไดทางขึ้นศาลาสวดมนต์ โดยคุณสุขสำราญ-คุณเพ็ญศรี หวังศุภพาพร และครอบครัว บริจาคจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
- จัดพิธีแจกทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร นักเรียน นักศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตน์
ฯ พระบรมราชินีนาถ (๑๒ ส.ค.๕๓) จำนวน ๑๔ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ ทุน ,ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๓ ทุน ,ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท
๑๐ ทุน
รวม ๓๙,๐๐๐ บาท
- คณะศิษยานุศิษย์ร่วมทอดกฐินครั้งแรกของวัด จำนวนยอดกฐิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นำโดยคุณอนันต์-คุณสมุน แจ่มจันทรา เป็นเจ้า
ภาพ เพื่อ
สมทบทุนสร้างหอระฆัง
พ.ศ.๒๕๕๔ - จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการตอบปัญหา จับฉลาก และแจกของขวัญให้กับเด็กนักเรียน ร.ร.บ้าน กม.๒๖
ใน ทั้ง
หมด ค่าใช้จ่ายรวม ๓๐,๐๐๐ บาท
- คณะศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างห้องสุขา จำนวน ๑๓ ห้อง จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- จัดพิธีแจกทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร นักเรียน นักศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตน์
ฯ พระบรมราชินีนาถ(๑๒ ส.ค.๕๔) จำนวน ๙๐ ทุน แบ่งออกเป็น
พระภิกษุเรียนบาลี จำนวน ๗ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท (รวม ๒๑,๐๐๐ บาท)
สามเณรเรียนบาลี จำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท (รวม ๑๐,๐๐๐ บาท)
นักเรียนระดับประถม จำนวน ๔๖ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท (รวม ๔๖,๐๐๐ บาท)
นักเรียนระดับมัธยม จำนวน ๒๑ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท (รวม ๔๒,๐๐๐ บาท)
นักศึกษาระดับ ปวช.,ปวส. จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท(รวม ๓๐,๐๐๐ บาท)
รวมยอดสุทธิในการแจกทุนการศึกษาจำนวน ๑๔๙,๐๐๐ บาท
ที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้
บูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องหาดใหญ่
ร้านกุมารทอง๙มหาเศรษฐี
บ้านลูกกรอกซ่า กุมารทอง
กำลังได้รับความนิยมในตอนนี้
และที่สำคัญ บูชาได้ที่ เว็บ

http://www.zoonphra.com/amulet/store.php?storeno=s090
http://amuletlives.com/
http://www.watkhongkhaleab.net
http://www.xn--12cm1cybk5d6a9b.com/

ชื่อบัญชี นิพัทร์ เกตุ แก้ว
เลขที่บัญชี 517-2031-228
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา ช่องเขา มอ.หาดใหญ่
E-Mail 3gpat@hotmail.co.th
เบอร์โทร 0887850165
https://line.me/R/ti/p/%40khq8466g
LINE ID 3gpat
ผ่านLine click
https://line.me/ti/p/Qb26h1OJ6e